Луцька вечірня (змінна) школа

Правила прийому учнів

Порядок

зарахування і відрахування учнів

із навчального закладу

 

Перелік необхідних документів

 

 • заява повнолітнього учня або батьків неповнолітнього учня,
 • копія свідоцтва про народження дитини (паспорта),
 • медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).
 • особова справа дитини,
 • свідоцтво про базову освіту та додаток до нього  (для учнів 10-11-х (12-х) класів),
 • заява із зазначенням причини переходу,
 • довідка, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному закладі.

 

Зразки заяв

 

Директорові КЗ «Луцька вечірня (змінна) школа  Луцької міської ради»

 Левченку Ю. І.

_____________________________________

(Прізвище, ім’я по батькові того, хто пише заяву )

_____________________________________

(Домашня адреса, телефон)

 

Заява

Прошу зарахувати мене _______________________________________________ ,

(Прізвище, ім’я по батькові)

_______________ до ______ класу

(дата народження)

Бажане навчання в ______ зміну, в _____ зміну в зв’язку з тим, що _____

                                            (І)                              (ІІ)

_____________________________________________________________________

(буду працювати, працюю; буду навчатися, навчаюсь і вказати де саме та інше)

Зобов’язуюсь навчатися та відвідувати заняття, дотримуватись правил внутрішкільного розпорядку, Статуту школи.

 

До заяви додаю:

1. Документ про освіту (свідоцтво, табель, академічна довідка);

2. Копію свідоцтва про народження (паспорта);

3. Медичну картку (довідку зі щепленнями) /зі школи/;

4. Психолого-педагогічну характеристику /зі школи/;

5. Особову справу;

6. Копію чорнобильського посвідчення, посвідчення інваліда;

7. Довідку про стан сім’ї (малозабезпечена, багатодітна), або документ, який    підтверджує те, що є сиротою;

8. Довідку з місця роботи (навчання);

9. Копія посвідчення про приписку чи військового квитка (юнаків 1995 р.н. і старше)

 

ВІДОМОСТІ:

а) про батьків:   

Батько -   (Прізвище, ім’я по батькові; місце роботи; контактний телефон) ;

 

Мати -      (Прізвище, ім’я по батькові; місце роботи; контактний телефон) ; 

                   б) про себе:

 1. Домашня адреса, телефон - _______________________________________________

 2. Місце роботи (навчання), посада, контактний телефон - _______________________

 

“___”______________20___р.                         ________   _____________________

                                                                   (підпис)                       (Прізвище, ініціали)

 

Директорові КЗ «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради»

Левченку Ю. І.

_____________________________________

(Прізвище, ім’я по батькові того, хто пише заяву )

 

_____________________________________

(Домашня адреса, телефон)

 

Заява

 

Прошу дозволити моєму синові (моїй дочці) _________________________________________________________________

                                                                           (Прізвище, ім’я по батькові)

 

учневі (учениці)___________ класу вечірньої школи пройти підсумкову атестацію за курс неповної/повної/ (загальної) середньої освіти екстерном.

 

В зв’язку __________________________________________________________

                                                                  (Вказати причину)

 

До заяви додаю:

1. Документ про освіту;

2. Копію свідоцтва про народження (паспорт);

3. Довідку про навчання.

 

 

“___”______________20___р.                         ________   _____________________

                                                                   (підпис)                       (Прізвище, ініціали)

 

Організація навчально-виховного процесу в школі починається із зарахування дитини до загальноосвітнього навчального закладу.

Згідно з статтею 3 Закону України «Про освіту» право громадян на здобуття освіти забезпечується різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем. У статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, а бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання державної підсумкової атестації екстерном. Таким чином, на сьогодні в КЗ «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради» можна здобути загальну середню освіту за такими формами:

 • очною;
 • заочною;
 • вечірньою;
 • мережевою;
 • індивідуальною;
 • екстернатною.

Організація навчання за кожною формою регламентується відповідними положеннями:

 • Положенням про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 23.04.2019 № 536 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.05.2019 за №547/33518.
 • Положенням про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955).
 • Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 №466 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за №703/23235.

Кожним Положенням визначені підстави зарахування осіб до навчального закладу на ту чи іншу форму.

Вечірня  (змінна)  школа  (далі  -  вечірня  школа) - це загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів,  що забезпечує реалізацію  права  громадян на  загальну  середню  освіту,  які  не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання,  з відривом або без відриву від виробництва.

  Здобуття базової та повної загальної середньої освіти  у вечірній школі не обмежується віком.

 

Зарахування учнів до класів очної форми навчання

 

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для зарахування дитини є:

 • заява повнолітнього учня або батьків неповнолітнього учня,
 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).
 • особова справа дитини,
 • свідоцтво про базову освіту та додаток до нього  (для учнів 10-11-х (12-х) класів).

Для зарахування учня до закладу  учень або батьки  чи особи,  які  їх заміняють,  подають:

 заяву, 

копію свідоцтва про народження дитини,

медичну довідку встановленого зразка,

особову справу,

до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу:

 заяву із зазначенням причини переходу та

довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному закладі.

При зарахуванні до навчального закладу дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства слід користуватись Порядком виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні, затвердженого наказом МОНУ від 07.05.2013 №488. Зарахування таких дітей до загальноосвітнього навчального закладу проводиться на підставі документів, передбачених чинним законодавством для громадян України, та з пред’явленням до навчального закладу батьками або особами, які їх замінюють, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, до якого внесено відомості про дітей. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини та/абo особової справи і документів про освіту, орган управління освітою, у підпорядкуванні якого перебуває загальноосвітній навчальний заклад, протягом трьох робочих днів організовує проведення індивідуального психолого-медико-педагогічного обстеження для визначення рівня навчальних досягнень учня (вихованця) та надання рекомендацій для зарахування його до певного класу.

 

Зарахування учнів до класів заочної форми навчання

 

До  вечірньої  школи  зараховуються  учні незалежно від місця проживання на підставі:

 • особистої заяви (для неповнолітніх  - заяви   батьків   або  осіб,  які  їх  замінюють), 
 • свідоцтва  про народження  (копії), 
 • медичної  довідки  встановленого  зразка,
 • документа  про  наявний  рівень  освіти. 

При переведенні учнів до вечірньої школи з іншого загальноосвітнього  навчального  закладу, крім зазначених документів, додається особова справа учня.

Особи, які не мають документа про наявний освітній рівень можуть бути   прийняті   до   будь-якого  класу,  крім  випускного 11 (12)-го,  за їх особистою заявою (для  неповнолітніх  -  заявою батьків   або   осіб,  які  їх  замінюють)  на  основі  атестації, проведеної  педагогічними   працівниками   вечірньої   школи,   за погодженням з місцевим органом управління освітою.

Зарахування   учнів  до  випускного  11  (12)-го  класу протягом навчального року здійснюється за погодженням  з  місцевим органом  управління  освітою на підставі особистої заяви учня (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб,  які їх замінюють)  та  за наявності документа про базову загальну середню освіту.

Порядок зарахування у вечірні класи визначається Положенням про вечірню (змінну) школу.

 

Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання

 

Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації їх навчання. Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу одного із навчальних закладів і вносяться до загальних списків класу.

 Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання регламентоване Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Загальною підставою для організації індивідуального навчання є:

     - заява батьків або осіб, які їх замінюють;

     - наказ директора навчального закладу;

     - погодження місцевого органу управління освітою.

В залежності від умов організації індивідуального навчання існують й додаткові підстави для зарахування учнів на вказану форму:

Право на індивідуальне навчання мають учні:

Додаткова підстава для зарахування на індивідуальну форму навчання

- які за станом здоров'я  не  можуть  відвідувати  навчальний заклад;

- довідка, завірена печаткою    лікарсько-консультативної    комісії    та    печаткою лікувального  закладу. 

- яким необхідно  пройти  лікування  у  лікувальному  закладі більше одного місяця;

- які мають високий навчальний потенціал і можуть  прискорено закінчити школу;

- рішення ради навчального  закладу.

- які проживають у селах і селищах (коли  кількість  учнів  у класі становить менше 5 осіб);

 

- які не встигають протягом двох років  навчання  у  школі  I ступеня;

- рішення психолого-медико-педагогічної   консультації

- які  потребують  корекції  фізичного  та  (або)  розумового (психічного)  розвитку  (у  разі,  якщо  батьки або особи,  які їх замінюють,  відмовляються   направляти   дитину   до   відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

- рішення психолого-медико-педагогічної   консультації

 

Зарахування на екстернатну форму навчання

 

Екстернат  -  одна  з  форм  здобуття  повної  загальної середньої освіти,  що передбачає самостійне  опанування  екстерном програмового матеріалу в обсязі,  визначеному Державним стандартом початкової  загальної  освіти,  Державним  стандартом  базової  та повної  загальної  середньої  освіти,  або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний  клас  чи  з  окремих  навчальних предметів   для  отримання документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат). Здобуття освіти за екстернатною  формою  не  обмежується віком.

Зарахування    осіб   на   екстернат   здійснюється   за погодженням з відповідним органом управління освітою та  згідно  з наказом керівника навчального закладу для:

     - повнолітніх - за їх особистою заявою;

     - неповнолітніх   -  за  заявою  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють.

Для проходження річного оцінювання та  атестації,  окрім заяви  на  ім'я  керівника  навчального закладу,  екстерни подають документ про наявний рівень освіти.

У разі  проходження  екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному  закладі  -  довідку,  завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, у якому навчається або навчався екстерн.

У разі   відсутності  документа  про  наявний  рівень  освіти навчальний заклад,  де організовано екстернат, самостійно визначає освітній   рівень   екстерна.

 

Зарахування на дистанційну форму навчання

 

Дистанційне навчання в Україні організовується у відповідності до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 №466 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за №703/23235. Умовою запровадження дистанційного навчання в школі є входження навчального закладу до складу системи дистанційного навчання (СДН) та забезпечення проведення необхідних заходів, які дають право навчальному закладу вести дистанційне навчання за обраними напрямами (спеціальностями).

У школі використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів (вихованців):

 • особи з особливими потребами;
 • обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
 • особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ЗНЗ населених пунктах;
 • учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований ЗНЗ, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати школу;
 • особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
 • особи, які готуються до вступу до ВНЗ;
 • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі ЗНЗ приймається педагогічною радою навчального закладу і організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання. Запровадження такої форми навчання у школі можливе лише за погодженням з МОН України.

 

Відрахування учнів із навчального закладу

 

Відрахування учнів на умовах переведення може здійснюватися як в межах населеного пункту, так і за його межами.

У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту учень (який досяг повноліття), батьки  або особи, які їх заміняють,  подають до закладу такі документи:

 • заява учня (який досяг повноліття), батьків або осіб, які їх заміняють, про перехід дитини (підлітка) до іншого навчального закладу (із зазначенням причини);
 • довідка від навчального закладу в межах міста, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований».

Упродовж 10 днів після отримання довідки від навчального закладу, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований», секретар закладу, із якого відбулося відрахування учня, зв’язується за телефоном із адміністрацією закладу (в межах міста), до якого, за довідкою, повинен був прибути учень і на довідці цього закладу записує реквізити наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого закладу освіти. Якщо після 10 днів з часу отримання довідки учень не приступив до навчання в іншому закладі освіти, керівник закладу освіти, із якого вибув учень із залученням класного керівника вживає заходів з метою повернення дитини (підлітка) на навчання та в окремих випадках до притягнення батьків до відповідальності.

У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з населеного пункту:

 • на тимчасове навчання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують запрошення чи направлення учня на навчання;
 • на постійне місце проживання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) за кордон;
 • до іншого населеного пункту з реєстрацією – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та разом із заявою документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) до іншого населеного пункту (копія довідки із ЖРЕП про зняття з квартирного обліку або копія сторінки паспорта батьків із штампом про виписку);
 • до іншого населеного пункту без реєстрації – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та упродовж місяця з дня відрахування дитини (підлітка) довідку, що підтверджує навчання в закладі освіти іншого населеного пункту.

Кожен випадок розглядається керівником закладу індивідуально. Заява батьків про відрахування учня повинна містити максимально точну інформацію про місце подальшого проживання та навчання дитини (підлітка). За нормативність переходу учня з одного навчального закладу до іншого несуть солідарну відповідальність керівники обох закладів освіти.

Якщо учень вибуває за межі міста, то закладом, з якого він вибув, надсилається лист з повідомленням у школу, в якій навчається дитина, і отримується довідка з записом «навчається».

Понеділок, 09.12.2019, 12:41
Вітаю Вас Гість

Пошук

Вхід на сайт

Календар

«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архів записів

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Друзі сайту